บริการของเรา
 • แปลเอกสาร
 • รับรองเอกสาร
 • แปล-รับรองเอกสารกับสถานทูต
 • บริการยื่นขอ pan card
 • บริการทำใบขับขี่สากล
     
     เราให้บริการแปลเอกสาร แปลภาษา และรับรองเอกสารในหลากหลายสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย การเงินการธนาคาร แปลเว็บไซต์ แปลใบรับรองการศึกษา แปลวิทยานิพนธ์ แปลใบสูติบัตร แปลใบมรณะ แปลทะเบียนการค้า ธุรกิจการค้า จดหมายโต้ตอบ ฯลฯ เป็นต้น โดยให้บริการแปลใน 9 ภาษาดังต่อไปนี้

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสวีเดน
ภาษาเยอรมัน ภาษาเวียดนาม
ภาษาอิตาเลียน    

     บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ
     แปลเอกสาร หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เช่น แปลใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์การจัดตั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองคำแปลเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ
     แปลเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ เช่น แปลสูติบัตร แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลใบรับรองสถานภาพโสด แปลใบรับรองสถานที่เกิด แปลทะเบียนสมรส แปลใบสำคัญการหย่า แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ
     แปลเอกสารทางการศึกษาทุกระดับชั้น เช่น แปลทรานสคริปต์ทุกระดับการศึกษา แปลปริญญาบัตร แปลประกาศนียบัตรต่างๆ พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

 

บริการแปลเอกสารราชการ พร้อมบริการนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

     เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฏหมาย ในขณะที่เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางการไทยจึงจะยอมรับ

การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

     การรับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

     เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้

ขั้นตอนการ รับรองเอกสารมี ดังต่อไปนี้

 • จัดเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ แนบชุดคู่กับต้นฉบับ
 • นำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองฉบับแปล และรับรองสำเนา)
 • รอรับเอกสารคืน 2 วันทำการ
 • รับรองด่วน ได้ภายใน 2-6 ช.ม. จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1 เท่า

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปล (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนให้)
 • สำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละชุด โดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • เซ็นใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

*** สะดวกและประหยัดเวลา ให้สำนักงานเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลแทนท่าน

     เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนาย ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับโนตารี่ พับลิค (Notary Public) ของต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้ โดยทั่วไปจะเป็นการรับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัท รับรองเอกสารบริษัทมหาชน เป็นต้น
 
     เอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ หากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทย เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้น หรือจากสถานทูตของประเทศนั้นๆในประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ จึงจะสามารถนำเอกสารนั้นไปติดต่อที่เขตหรืออำเภอได้
เรามีบริการแปลเอกสาร ดำเนินการเรื่อง รับรองเอกสาร กับสถานทูตดังต่อไปนี้
 • สถานทูตเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)
 • สถานทูตออสเตรเลีย
 • สถานทูตออสเตรีย
 • สถานทูตอิตาลี
 • สถานทูตอังกฤษ
 • สถานทูตโปรตุเกส
 • สถานทูตฟินแลนด์
 • สถานทูตจีน
 • สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สถานทูตไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป)
 • สถานทูตเวียดนาม
 • สถานทูตมาเลเซีย
 • สถานทูตเกาหลี
และสถานทูตอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
     กรมสรรพากรอินเดียประกาศกฎระเบียบใหม่โดยกำหนดให้ผู้มีรายได้ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องแสดงหมายเลข Permanent Account Number (PAN) ให้แก่ผู้จ่ายเงินก่อนที่จะมีการชำระเงิน / ส่งเงิน หากไม่มี PAN จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสูงกว่าอัตราปกติอีกร้อยละ 20 โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
     เราเปิดให้บริการขอ PAN CARD แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่บริการแปล รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสารกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอ Demand Draft กับ Indian Overseas Bank กรอกใบสมัครทางออนไลน์ และจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศ หลังจากนั้นทาง Income Tax Department, India จะส่ง PAN CARD ไปถึงท่านโดยตรง
     นอกจากให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารแล้ว เรายังให้บริการยื่นเรื่องขอใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบก โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบขับขี่ตลอดชีพ หรือ 5 ปี ฉบับจริง พร้อมสำเนา (หากไม่มีฉบับจริง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ )
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ให้ใช้กระดาษด้าน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสตรี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
*** สำเนาเอกสารทุกอย่างลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
อัตราค่าบริการ
     คนไทย 1,500 บาท คนต่างชาติ 2,000 บาท
*** อัตราดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้ว
(ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่งอีเอ็มเอสภายในประเทศ)
     หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนทุกรายการ สำนักงานจะรีบดำเนินการและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าภายใน 2 วันทำการ ทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการด้วยตนเอง

บริการแปลของเราทั้งหมด

แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ, แปลวิทยานิพนธ์, แปลกรณีศึกษา, แปลจดหมายขอทุน, แปลทรานสคริป, แปลเอกสาร CV, แปลงานวิจัยต่างประเทศ, แปลเว็บไซต์, แปลภาษาอังกฤษ, แปลหนังสือรับรองบริษัท, แปลเอกสารกฎหมาย, แปลเอกสารสัญญา, แปลสัญญาซื้อขาย, แปลสัญญาเช่า, แปลใบมอบอำนาจ, แปลระเบียบราชการ, แปลพระราชบัญญัติ, แปล TOR / MOU, แปลคู่มือพนักงาน, แปลกระบวนการทำงาน, แปลคู่มือ ISO, แปลหนังสือรับรอง, แปลหนังสือรับรองบริษัท, แปลรายงานประจำปี, แปลรายงานการประชุม, แปลบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น , แปลงบการเงิน, แปลงบดุล, แปลรายงานผู้สอบบัญชี, แปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น, แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน, แปลหนังสือบริคณห์สนธิ, แปล บอจ. 1 - 5, แปลเอกสารวิศวกรรม, แปลเอกสารการแพทย์, แปลสิทธิบัตรยา, แปลเอกสารด้านเคมี, แปลอกสารคอมพิวเตอร์, แปลเอกสารการบัญชี, แปลหนังสือรับรอง, แปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ, แปล Material DataSheet, แปลใบอนุญาตต่างๆ, แปลใบอนุญาตนำเข้า, จ้างแปลเอกสารทั่วไป, แปลเอกสารราชการ, รับรองเอกสาร, แปลสูติบัตร, แปลทะเบียนบ้าน, แปลบัตรประชาชน, แปลใบขับขี่, แปลใบเปลี่ยนชื่อ, แปลใบเปลี่ยนนามสกุล, แปลทะเบียนสมรส, แปลใบสำคัญการสมรส, แปลจดหมายรับรอง, แปลใบหย่า, แปล สด. 8-9-43, หนังสือรับรองความเป็นโสด, ต่อ Visa, Work Promit

 
Copyright 2013 © thaidocuments.com
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel: 02-914 7962-4 Mobile: 094-491 4333 Fax: 02-914-6688 อีเมล์ info@chonlatee.com